:

Όροι Διαγωνισμού για τριήμερο στο Πήλιο

Όροι Διαγωνισμού για τριήμερο στο Πήλιο
Φεβρουάριος 2019

Προϋποθέσεις & Όροι Συμμετοχής
• Η εταιρεία ZeoTec Hellas Group (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός με δώρο τριήμερο ταξίδι στην Πορταριά Πηλίου»
• Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να αλλάξει το βραβείο του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με νεότερη δημοσίευση στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/zeotechellasgroup/ (εφεξής «Διαδικτυακός Ιστότοπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.
• Δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία (επιτυχημένη πληρωμή) από το e-shop (https://zeotec.gr/) μας, στη κατηγορία προσφορές το #zeopaketo (περιλαμβάνει zeo descaler killer, zeo fresh 3lt, zeo clean, zeo glass) σε τιμή 11,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς έξοδα αποστολής).
• Ο διαγωνισμός ισχύει από 16/2/2019 11:00 π.μ έως 3/3/2019 4:00 μ.μ. Με τον κάθε μοναδικό κωδικό παραγγελίας, ο κάθε διαγωνιζόμενος μπαίνει στη κλήρωση.
• Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Το δώρο αντιστοιχεί σε ένα ταξίδι στο Πήλιο στο Portaria Hotel για 3 (τρείς) διανυκτερεύσεις, για 2 (δύο) άτομα.
• Η ZeoTec Hellas Group ΙΚΕ ενημερώνει ότι στην υποχρέωση της υπόκειται μόνο η δωρεάν παροχή 3 (τριών) διανυκτερεύσεων και παροχή πρωινού στο Portaria Hotel στους νικητές του διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα 14 – 17 Μαρτίου 2019.
• Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 4/3/2019 στα γραφεία της ZeoTec Hellas Group ΙΚΕ Βόλου, μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει έναν (1) Νικητή και έναν (1) αναπληρωματικό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Τρίτη 5/3/2019 στην αντίστοιχη σελίδα ZeoTec Hellas Group στο Facebook, με την υποχρέωση να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας εντός 2 ημερών ώστε να
επιβεβαιωθεί η κράτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, τη διαμονή παίρνει ο αναπληρωματικός που έχει επιλεγεί βάση κλήρωσης.
• Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας με τους εργαζόμενους του εργοστασίου και τους εργαζόμενους του δικτύου αντιπροσώπων.
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
• Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού.
• Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την επικοινωνία με τον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
• Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
• Η Διοργανώτρια διασφαλίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζουν να τους διευκολύνουν για να τα ασκήσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,
στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επε-ξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο pr@zeotec.gr . Σε αυτήν την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

error0
© All Rights Reserved. Designed & Developed by WebO2