Σωστό λεξιλόγιο και ορολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες μας κατά την διάρκεια της πώλησης και όχι μόνο

 

«απορρυπαντικό»:

κάθε ουσία ή  μείγμα  που περιέχει σάπωνες ή/και άλλες επιφανειοδραστικές ουσίες και προορίζεται για διαδικασίες πλύσης και καθαρισμού. Τα απορρυπαντικά δύνανται να βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή (υγρό, σκόνη, πολτός, ράβδοι, ταμπλέτες, τεμάχια ή μορφοποιημένα, κ.λπ.) και να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται στις οικίες ή για σκοπούς ιδρυμάτων ή για βιομηχανικούς σκοπούς.

«βοηθητικά μείγματα πλύσης»

Προϊόντα που προορίζονται για εμποτισμό (πρόπλυση), έκπλυση ή λεύκανση ενδυμάτων, υφασμάτων οικιακής χρήσης, κ.λπ.

«μαλακτικό υφασμάτων»

Υγρό προϊόν προοριζόμενο να τροποποιεί την υφή των υφασμάτων σε διαδικασίες που είναι συμπληρωματικές της πλύσης των υφασμάτων.

«πλύση»:

ο καθαρισμός ρούχων, υφασμάτων, πιάτων και άλλων σκληρών επιφανειών

«καθαρισμός»

η διαδικασία με την οποία ανεπιθύμητη εναπόθεση αποσπάται από ένα υπόστρωμα ή από το εσωτερικό ενός υποστρώματος και μετατρέπεται σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς,

«επιφανειοδραστική ουσία»:

κάθε οργανική ουσία ή/και  μείγμα  που χρησιμοποιείται στα απορρυπαντικά ή η οποία έχει επιφανειοδραστικές ιδιότητες και η οποία αποτελείται από μία ή περισσότερες υδρόφιλες ομάδες και μία ή περισσότερες υδρόφοβες ομάδες που, λόγω της φύσης και του μεγέθους τους, της επιτρέπουν να μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού, και να σχηματίζει εκτεινόμενες μονοστιβάδες ή μονοστιβάδες προσρόφησης στη διαχωριστική επιφάνεια νερού-αέρα, και να σχηματίζει γαλακτώματα ή/και μικρογαλακτώματα ή/και μικήλλα, και να προσροφάται στις διαχωριστικές επιφάνειες νερού-στερεού.

Κατηγορίες: Ανιονικές,  κατιονικές, μη ιονικές,αμφοτερικές

«πρωτογενής βιοδιασπασιμότητα»

η αλλαγή του συντακτικού τύπου (μετασχηματισμός) μιας επιφανειοδραστικής ουσίας από μικροοργανισμούς με αποτέλεσμα την απώλεια των επιφανειοδραστικών ιδιοτήτων της λόγω της διάσπασης της μητρικής ουσίας και την συνακόλουθη απώλεια της επιφανειοδραστικής ιδιότητας

«τελική αερόβια βιοδιάσπαση»

το επίπεδο βιοδιάσπασης που επιτυγχάνεται όταν η επιφανειοδραστική ουσία έχει πλήρως διασπασθεί από μικροοργανισμούς παρουσία οξυγόνου με αποτέλεσμα τη διάσπασή της σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ανόργανα άλατα (μετατροπή σε ανόργανες ουσίες)

 

Σημείωση:

Οι ανωτέρω ορισμοί προέρχονται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής κοινότητας (ΕΚ) 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά

«ΡΗ»

Το pH αποτελεί μέτρο οξύτητας ή αλκαλικότητας ενός υδατικού διαλύματος,  αναφέρεται δε και  ως ενεργός οξύτητα.

Κλίμακα ΡΗ :      0………………………7…………………….14

Όξινο διάλυμα :                     ΡΗ< 7

Ουδέτερο διάλυμα :               ΡΗ =7

Αλκαλικό ή βασικό διάλυμα : ΡΗ>7

ΡΗμετρο

Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης του ΡΗ υδατικών διαλυμάτων

 

«Σκληρότητα νερού»

Η σκληρότητα νερού είναι παράμετρος ποιότητας του νερού που σχετίζεται με την περιεκτικότητα αυτού σε άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Το σκληρό νερό  δεν αφρίζει καλά στο πλύσιμο με σαπούνι και αφήνει λευκά αποθέματα πουριού στην εσωτερική επιφάνεια των οικιακών συσκευών, βραστήρες και θερμοσίφωνες. Παροδική σκληρότητα είναι αυτή που οφείλεται σε ανθρακικά και όξινα ανθρακικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου.

Μόνιμη σκληρότητα είναι αυτή που οφείλεται σε χλωριούχα, νιτρικά, θεϊκά, φωσφορικά και πυριτικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου.

Η ολική σκληρότητα είναι το άθροισμα των δύο, Ολική σκληρότητα = Προσωρινή σκληρότητα + Μόνιμη σκληρότητα

«Βαθμοί σκληρότητας»

1 Γαλλικός βαθμός (1 f0) = 1mg CaCO3/100 ml νερού

1 Γερμανικός βαθμός (1 d0) = 1mg CaO/100 ml νερού

1Γερμανικός βαθμός =1,79 Γαλλικοί βαθμοί (1 d0 = 1,79 f0 )

 

«Αγωγιμότητα νερού»

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλύματος είναι μια μαθηματική έκφραση της ικανότητας ενός υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η αγωγιμότητα είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των διαλυμένων αλάτων στο νερό. Έτσι λοιπόν, όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση των αλάτων τόσο μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα.

Μονάδα μέτρησης : μS/cm ( μικροζήμενς ανά εκατοστό)

 

«Διαβαθμίσεις σκληρότητας – αγωγιμότητας νερού»

 

Γαλλικοί

βαθμοί

μS/cm

0-7

0-140

πολύ μαλακό νερό

7-15

140-300

μαλακό νερό

15-25

300-500

κάπως σκληρό νερό

25-32

500-640

αρκετά σκληρό νερό

32-42

640-840

σκληρό νερό

>42 >840

πολύ σκληρό νερό

 

 

«Αγωγιμόμετρο»

Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της αγωγιμότητας υδατικών διαλυμάτων

«Απιονισμένο νερό»

Απιονισμένο νερό είναι το νερό που έχει απαλλαγεί από τα διαλυμένα θετικά και αρνητικά ιόντα, διαφόρων αλάτων, π.χ. Na+ , NO3 – κ.ά., με αντικατάστασή τους με Η+ και ΟΗ–, αντίστοιχα.

«Απεσταγμένο νερό»

Απεσταγμένο νερό είναι το νερό που έχει ληφθεί μετά από απόσταξη οποιουδήποτε νερού. Είναι η καθαρότερη μορφή νερού, αλλά δεν είναι ευχάριστο στην πόση γιατί δεν περιέχει διαλελυμένα άλατα.

«Ζεόνερο»

Νερό εμπλουτισμένο με ζεόλιθο, κατόπιν  ειδικής    επεξεργασίας.

«Τοξικότητα»

Είναι η διαβάθμιση της δυνατότητας μια ουσίας να προκαλέσει βλάβη σε έναν οργανισμό. Μία τοξική ουσία μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό με τρεις τρόπους: Με απορρόφηση μέσω του πεπτικού συστήματος, μέσω της αναπνοής ή μέσω του δέρματος

 

«Αλλεργία (αλλεργική αντίδραση)- αλλεργιογόνα»

Αλλεργία χαρακτηρίζεται η δυσλειτουργία του ανσοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου που προκαλεί έντονη αντίδραση ενάντια σε συνήθως αβλαβείς ουσίες που βρίσκονται στο φυσικό μας περιβάλλον. Αυτές οι ουσίες ονομάζονται αλλεργιογόνα.

«Εικονογράμματα CLP»

Το εικονόγραμμα κινδύνου είναι μια εικόνα πάνω σε ετικέτα. Η εικόνα φέρει ένα σύμβολο προειδοποίησης και συγκεκριμένα χρώματα τα οποία αποσκοπούν στο να ενημερώνουν για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια ουσία ή ένα μείγμα στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Π.χ:

«Δηλώσεις  κινδύνου»

Δηλώνουν την επικινδυνότητα του χημικού προϊόντος για την υγεία και το περιβάλλον, αναγράφονται στην ετικέτα και Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες αποτελούνται από το γράμμα Η συνοδευόμενο από ένα αριθμό.

Π.χ. Η290: μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

«Δηλώσεις προφύλαξης»

Δηλώνουν ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης, αναγράφονται στην ετικέτα και αποτελούνται από το γράμμα Ρ συνοδευόμενο από ένα αριθμό Π.χ. Ρ102: μακριά από παιδιά