Γιατί ΖΕΟ

Τα πρωτοποριακά προϊόντα της ZeoTec είναι τα πρώτα υγρά απορρυπαντικά παγκοσμίως που έχουν παρασκευαστεί με βάση το «ενεργό» νερό και τον φυσικό ζεόλιθο. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι άριστης ποιότητας. Οι περισσότερες είναι φυσικής ή φυτικής προέλευσης και παρέχουν υψηλή βιοδιασπασιμότητα. Οι ξεχωριστές ιδιότητες του ζεόλιθου σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας και τις ποιοτικές πρώτες ύλες προσφέρουν στα απορρυπαντικά μας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πιστοποιήσεις

Όλα τα προϊόντα της ZeoTec Hellas Group είναι πιστοποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα καθαρισμού που προβλέπονται από την εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) καθώς και του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ΙSO 22000. Είναι εναρμονισμένα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί ΕΚ 648/2004, 1272/2008/CLP και 1907/2006/REACH), είναι κατοχυρωμένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και υφίστανται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την κυκλοφορία τους στην αγορά. Κατά την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με  τις αρχές του ΙSO 9001:2008 (Registration number CY.QS.1.16.016) και ISO 14001:2004. Η λειτουργία του εργοστασίου ρυθμίζεται σύμφωνα με τα εφαρμοσμένα συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΝ ISO 9001:2015, 14001:2015) και αποδεικτική πιστοποίηση του τελευταίου είναι το έγγραφο EMAS (Environmental Management Association of Singapore).